نمایشگاه

پاییز ۱۳۹۷: نمایشگاه طرح و خط

نمایشگاه انفرادی آثار خط و طرح ، با موضوع تصویرگری شعر پارسی روز شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه 1397  در گالری هنر ارسباران برگزار گردید. در این نمایشگاه 27 اثر با موضوع تصویرگری شعر پارسی با مضامین مختلف از اشعار مولانا، سعدی، حافظ، خیام و فردوسی ارایه شد که تا تاریخ بیست و نهم مهرماه 1397 ادامه داشت.

بهزاد گنج ور گنجور behzad ganjvar

در این نمایشگاه در کنار آثار خط و طرح، پنج اثر خط و چوب با مضامین زیر نیز ارایه گردید که مورد توجه زیاد بازدیدکنندگان قرار گرفت.

1- اثرهای سه گانه من نه منم، نه من منم با موضوع غزل مولانا.

2- اثر جهان یادگار است و ما رفتنی با موضوع شعر فردوسی و ترکیب عناصر شیشه، چوب و فلز.

3- اثر دل عشاق با موضوع غزل سعدی و ترکیب عناصر چوب و شیشه.

در آثار خط و طرح با توجه به موضوع و جان شعر تنوع نگارشی خطاط به شکلی بارز به چشم می خورد. این تنوع نگارشی در نمایشگاه به گونه ای بیان شده که در آثار رسم الخط نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، معلی و شیوه نگارش خود خطاط به چشم می خورد. در کنار تنوع رسم الخط از جاذبه های بصری دیگر این نمایشگاه می توان به تنوع رنگ و طرح در آثار مختلف اشاره کرد. تنوع خط، طرح، رنگ و ابعاد  از نکات مثبت و زیبا در این نمایشگاه بود که در ادامه گوشه ای از عکس های نمایشگاه را به نظاره مینشینیم.

نمایشگاه گالری بهزاد گنج ور گنج
نمایشگاه گالری. هنر بهزاد گنج ور behzad ganjvar
در این نمایشگاه در کنار آثار خط و طرح، پنج اثر خط و چوب با مضامین زیر نیز ارایه گردید که مورد توجه زیاد بازدیدکنندگان قرار گرفت. • اثرهای سه گانه من نه منم، نه من منم با موضوع غزل مولانا. • اثر جهان یادگار است و ما رفتنی با موضوع شعر فردوسی و ترکیب عناصر شیشه، چوب و فلز. • اثر دل عشاق با موضوع غزل سعدی و ترکیب عناصر چوب و شیشه. در آثار خط و طرح با توجه به موضوع و جان شعر تنوع نگارشی خطاط به شکلی بارز به چشم می خورد. این تنوع نگارشی در نمایشگاه به گونه ای بیان شده که در آثار رسم الخط نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، معلی و شیوه نگارش خود خطاط به چشم می خورد. در کنار تنوع رسم الخط از جاذبه های بصری دیگر این نمایشگاه می توان به تنوع رنگ و طرح در آثار مختلف اشاره کرد. تنوع خط، طرح، رنگ و ابعاد از نکات مثبت و زیبا در این نمایشگاه بود که در ادامه گوشه ای از عکس های نمایشگاه را به نظاره مینشینیم.
در این نمایشگاه در کنار آثار خط و طرح، پنج اثر خط و چوب با مضامین زیر نیز ارایه گردید که مورد توجه زیاد بازدیدکنندگان قرار گرفت. • اثرهای سه گانه من نه منم، نه من منم با موضوع غزل مولانا. • اثر جهان یادگار است و ما رفتنی با موضوع شعر فردوسی و ترکیب عناصر شیشه، چوب و فلز. • اثر دل عشاق با موضوع غزل سعدی و ترکیب عناصر چوب و شیشه. در آثار خط و طرح با توجه به موضوع و جان شعر تنوع نگارشی خطاط به شکلی بارز به چشم می خورد. این تنوع نگارشی در نمایشگاه به گونه ای بیان شده که در آثار رسم الخط نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، معلی و شیوه نگارش خود خطاط به چشم می خورد. در کنار تنوع رسم الخط از جاذبه های بصری دیگر این نمایشگاه می توان به تنوع رنگ و طرح در آثار مختلف اشاره کرد. تنوع خط، طرح، رنگ و ابعاد از نکات مثبت و زیبا در این نمایشگاه بود که در ادامه گوشه ای از عکس های نمایشگاه را به نظاره مینشینیم.
در این نمایشگاه در کنار آثار خط و طرح، پنج اثر خط و چوب با مضامین زیر نیز ارایه گردید که مورد توجه زیاد بازدیدکنندگان قرار گرفت. • اثرهای سه گانه من نه منم، نه من منم با موضوع غزل مولانا. • اثر جهان یادگار است و ما رفتنی با موضوع شعر فردوسی و ترکیب عناصر شیشه، چوب و فلز. • اثر دل عشاق با موضوع غزل سعدی و ترکیب عناصر چوب و شیشه. در آثار خط و طرح با توجه به موضوع و جان شعر تنوع نگارشی خطاط به شکلی بارز به چشم می خورد. این تنوع نگارشی در نمایشگاه به گونه ای بیان شده که در آثار رسم الخط نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، معلی و شیوه نگارش خود خطاط به چشم می خورد. در کنار تنوع رسم الخط از جاذبه های بصری دیگر این نمایشگاه می توان به تنوع رنگ و طرح در آثار مختلف اشاره کرد. تنوع خط، طرح، رنگ و ابعاد از نکات مثبت و زیبا در این نمایشگاه بود که در ادامه گوشه ای از عکس های نمایشگاه را به نظاره مینشینیم.
در این نمایشگاه در کنار آثار خط و طرح، پنج اثر خط و چوب با مضامین زیر نیز ارایه گردید که مورد توجه زیاد بازدیدکنندگان قرار گرفت. • اثرهای سه گانه من نه منم، نه من منم با موضوع غزل مولانا. • اثر جهان یادگار است و ما رفتنی با موضوع شعر فردوسی و ترکیب عناصر شیشه، چوب و فلز. • اثر دل عشاق با موضوع غزل سعدی و ترکیب عناصر چوب و شیشه. در آثار خط و طرح با توجه به موضوع و جان شعر تنوع نگارشی خطاط به شکلی بارز به چشم می خورد. این تنوع نگارشی در نمایشگاه به گونه ای بیان شده که در آثار رسم الخط نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، معلی و شیوه نگارش خود خطاط به چشم می خورد. در کنار تنوع رسم الخط از جاذبه های بصری دیگر این نمایشگاه می توان به تنوع رنگ و طرح در آثار مختلف اشاره کرد. تنوع خط، طرح، رنگ و ابعاد از نکات مثبت و زیبا در این نمایشگاه بود که در ادامه گوشه ای از عکس های نمایشگاه را به نظاره مینشینیم.
در این نمایشگاه در کنار آثار خط و طرح، پنج اثر خط و چوب با مضامین زیر نیز ارایه گردید که مورد توجه زیاد بازدیدکنندگان قرار گرفت. • اثرهای سه گانه من نه منم، نه من منم با موضوع غزل مولانا. • اثر جهان یادگار است و ما رفتنی با موضوع شعر فردوسی و ترکیب عناصر شیشه، چوب و فلز. • اثر دل عشاق با موضوع غزل سعدی و ترکیب عناصر چوب و شیشه. در آثار خط و طرح با توجه به موضوع و جان شعر تنوع نگارشی خطاط به شکلی بارز به چشم می خورد. این تنوع نگارشی در نمایشگاه به گونه ای بیان شده که در آثار رسم الخط نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، معلی و شیوه نگارش خود خطاط به چشم می خورد. در کنار تنوع رسم الخط از جاذبه های بصری دیگر این نمایشگاه می توان به تنوع رنگ و طرح در آثار مختلف اشاره کرد. تنوع خط، طرح، رنگ و ابعاد از نکات مثبت و زیبا در این نمایشگاه بود که در ادامه گوشه ای از عکس های نمایشگاه را به نظاره مینشینیم.
behzad ganjvar