نظامی

بهزاد گنج ور گنجور behzad ganjvar

درصورت اگر زمن نهانی / از راه صفت درون جانی / گر دور شدی ز چشم رنجور / یک چشم زد از دلم نه ای دور (B08)