فردوسی

بهزاد گنج ور گنجور behzad ganjvar

جهان یادگار است و ما رفتنی / به گیتی نماند بجز مردمی (B02)