عطار

بهزاد گنج ور گنجور behzad ganjvar

خلوتی می بایدم با تو زهی کارکمال / ذره ای هم خلوت خورشید عالم کی شود (B09)