سیدرضا خطیبی

بهزاد گنج ور گنجور behzad ganjvar

درویش کسی بود که بی کینه بود / پاک از همه آلودگیش سینه بود (A18)