خیام

بهزاد گنج ور گنجور behzad ganjvar

از رنج کشیدن آدمی حر گردد / قطره چو کشد حبس صدف در گردد (B55)